Prevádzkovateľ osobných údajov

Informácie podľa čl. 13,14  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, poskytované prevádzkovateľom ALCOR s.r.o., dotknutým osobám:

 

1.      Prevádzkovateľ osobných údajov

 

Obchodný názov:     ALCOR s.r.o.

Sídlo:                         Vajanského nábrežie 9, 811 02 Bratislava

IČO:                           31338097

 

2.      Osoba zodpovedná za ochranu OÚ

 

Robert Zapletal, konateľ

 

3.      Účel spracúvania osobných údajov:

·         personálnej a mzdovej agendy,

·         spracúvania účtovných dokladov,

·         rezervácie služieb podniku.

 

4.      Právne základy spracúvania osobných údajov:

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely personalistika a mzdy

·         Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

·         Zákon č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce,

·         Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov            v znení neskorších predpisov,

·         Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

·         Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,

·         Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

·         Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení Zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,

·         Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·         Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·         Zákon č. 365/2004 Z. z. antidiskriminačný zákon,

·         Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení Zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·         Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

·         Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

·         Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene                  a doplnení niektorých zákonov.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov pre účely spracúvania účtovných  

dokladov

·         Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

·         Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

·         Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

·         Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

·         Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení z. č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

·         Zákon č. 286/1992 Z. z.  o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

·         Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých predpisov

·         Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov pre účely rezervácie služieb podniku

·         Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

5.      Príjemcovia: orgány verejnej moci na účely plnenia zákonnej povinnosti a komerčné    subjekty – zdravotné poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodcovské spoločnosti;

 

6.      Prenos do tretích krajín sa nevykonáva.

 

7.      Doby uchovávania osobných údajov pre personalistiku a mzdy a pre spracúvanie účtovných dokladov, sú stanovené osobitnými zákonmi, doba uchovávania pre účely rezervácie služieb podniku je 14 dní.

 

8.      Práva dotknutej osoby

·         Dotknutá osoba má  právo na prístup k osobným údajom a  na opravu.

·         Právo na vymazanie nie je možné uplatniť, ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti.

·         Právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu môže byť obmedzené vzhľadom na osobitné zákony.

·         Právo na prenosnosť údajov nie je možné uplatniť.  

·         Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania, založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby.

·         Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na ÚOOÚ.

 

9.      Poskytnutie osobných údajov pre účely personalistiky a mzdy je zmluvnou požiadavkou, v prípade uchádzačov o zamestnanie (viď. bod č.4) pre pracovnoprávne konanie.              V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné s dotknutou osobou uzatvoriť pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah (dohoda).

Poskytnutie osobných údajov pre účely personalistiky a mzdy je zákonnou požiadavkou, v prípade zamestnancov (viď. bod č.4) pre pracovnoprávne konanie. Prípadné neposkytnutie osobných údajov dotknutej osoby, má za následok nesplnenie si daňovej a odvodovej povinnosti prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

 

 

 

Poskytovanie osobných údajov pre účely spracúvania účtovných dokladov je zákonnou požiadavkou (viď. bod č.4) a prípadné neposkytnutie má za následok nesplnenie si daňovej a odvodovej povinnosti prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

 

Spracúvanie osobných údajov na účely rezervácie služieb podnikunie je zákonnou požiadavkou, je založené na súhlase fyzickej osoby( viď. bod č.4) a zo strany dotknutej osoby nejde o povinnosť.

 

10.  Spracúvanie osobných údajov nie je založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.